Oplossingen voor Bestuurskunde

“Het zijn niet de dromen waar het de mens aan ontbreekt”, verklaarde L. Ron Hubbard. “Er is een gebrek aan de vereiste knowhow om die dromen ook te realiseren.” Om uitsluitend en alleen die reden hebben “hele naties, om maar te zwijgen van commerciële bedrijven of verenigingen of groepen, decennia lang met horten en stoten staan ploeteren”.

De gevolgen hiervan worden ons iedere dag in de krantenkoppen onder ogen gebracht: verlammende tekorten, hoge belastingdruk, bedrijven die failliet gaan en alleen al in de welvarende Verenigde Staten, leven zo’n veertig miljoen mensen onder de armoedegrens. Niet voor niets stelde dhr. Hubbard: “Het geluk van de mens en de lange levensduur van bedrijven en staten, hangt blijkbaar af van organisatorische knowhow.”

Indien men werkelijk begreep hoe mensen het best functioneren – hun behoeften, ambities en de oorzaak van hun falen – zou men natuurlijk ook begrijpen hoe groepen mensen het best functioneren. Dit was het uitgangspunt vanwaaruit L. Ron Hubbard de problemen benaderde met betrekking tot de wijze waarop wij met anderen samenwerken. Niet met bestuurlijke foefjes of autoritaire decreten, maar met een oprecht meelevende kijk op groepen als verzamelingen van individuele mensen, die zich voor een gezamenlijk doel verenigd hebben.

In totaal heeft dhr. Hubbard meer dan dertig jaar besteed aan het ontwikkelen en systematiseren van de bestuurlijke beleidsregels, volgens welke Scientology organisaties functioneren. Deze beleidsregels zijn afgeleid van de basiswetten die het gehele menselijke gedrag bepalen en zo een hoeveelheid kennis vormen die net zo belangrijk is voor groepen, als zijn geschriften over Dianetics en Scientology van belang zijn voor de rehabilitatie van de menselijke geest. Sterker nog, vóór Dianetics en Scientology kende niemand werkelijk de grondbeginselen die bepalend zijn voor groepsactiviteiten, net zomin als men de grondbeginselen kende die bepalend zijn voor het menselijk verstand.

De kern van dhr. Hubbard’s bestuurlijke ontdekkingen wordt gevormd door het Organiseerbord of “Orgbord” zoals dit algemener bekendstaat. Het Orgbord werd in 1965 ontwikkeld en is de grafische weergave van de organisatie, waarbij iedere functie is benoemd die van belang is voor een succesvolle groepsactiviteit. In feite beschrijft het Orgbord het ideale organisatorische patroon voor elke activiteit.

Dit patroon bakent vele activiteiten af – zowel in groepsverband als individueel – uitgedrukt in zeven essentiële divisies. Die divisies zetten op hun beurt alle plichten, posities en functies uiteen, die noodzakelijk zijn voor een gecoördineerde inspanning. De divisies 1 tot en met 7 van het Organiseerbord staan in een volgorde die bekendstaat als de Productiecyclus. Nogmaals, deze volgorde is volstrekt niet willekeurig gekozen. Wanneer dhr. Hubbard van een productiecyclus spreekt, heeft hij het niet over een lopende band of de menselijke machine, die in de zakenwereld het organisatiepatroon vormt. Hij bedoelt eerder de specifieke stappen die alle productieprocessen, zowel individueel als in een groep, op natuurlijke wijze volgen. In feite moet iemand die ook maar iets wenst te realiseren, deze zeven basisstappen uitvoeren. In dat opzicht is het Organiseerbord niet alleen de ideale methode voor succesvol organiseren, het is in feite de enige methode voor succesvol organiseren.

De Boekdelen van de Management Series bevatten alle tools die nodig zijn voor een succesvol management van een hoog niveau, met inbegrip van baanbrekende bestuurskundige technologie betreffende personeel, organiseren en management

Na het vastleggen van de ideale vorm van organisatie, verschaft dhr. Hubbard de specifieke bestuurlijke beleidsregels volgens welke deze vorm functioneert. Deze bestuurlijke beleidsregels zijn uiteengezet in een reeks naslagwerken die als de Organisatie Executive Cursus (OEC) bekendstaat. De OEC Boekdelen beschrijven in detail de theorie en de bijzonderheden van elk facet dat een rol speelt in een organisatie – van het werven van personeel tot het ethisch gedrag van medewerkers, van promotie tot kwaliteitscontrole, enzovoort. In feite is er een boekdeel voor iedere divisie van het Orgbord, waarin een beschrijving van de precieze werking en functies van die divisie worden uiteengezet.

In extra boekdelen die bekendstaan als De Management Series, voorziet dhr. Hubbard de leidinggevende van alle kennis die hij nodig heeft om een organisatie te managen. Deze kennis omvat: hoe je moet organiseren, hoe je functioneert als een leidinggevende, hoe je een organisatie opbouwt, hoe je met personeel omgaat en zelfs de kunst van public relations. De OEC Boekdelen voorzien dus in het beleid voor het dagelijkse reilen en zeilen van een organisatie, terwijl De Management Series het beleid verschaffen voor het managen van organisaties.

Onder de principes die men in deze beleidsregels aantreft, zijn de zeer belangrijke Condities van Bestaan, die dhr. Hubbard definieerde als de mate van succes of voortbestaan. Het basisconcept is vaag bekend aan de schrandere bestuurder, die spreekt in termen van de “gezondheid van een bedrijf”. Maar waar het idee van de gezondheid van een bedrijf slechts twee condities impliceert – goed of slecht – en geen precieze middelen biedt om die gezondheid te verbeteren, biedt L. Ron Hubbard veel meer. Dhr. Hubbard analyseerde in het bijzonder de verschillende niveaus van voortbestaan: van een conditie van niet-bestaan, tot een gevaarlijke situatie, tot een conditie van verval, tot condities van normaal, voorspoed en macht. Bovendien zette hij de noodzakelijke Conditieformules, of actiestappen, uiteen die men moet volgen om een betere conditie te bereiken. Dat wil zeggen dat men, door het uitvoeren van eenvoudig uitgestippelde stappen, via iedere conditie opklimt naar de volgende conditie, tot de organisatie werkelijk floreert.

“Nu ik de kans heb gehad om wat dieper in de bestuurskundige geschriften van L. Ron Hubbard te duiken, kan ik alleen maar zeggen dat ik onder de indruk ben. De technologie is doorspekt met gezond verstand en is praktijkgericht. Er is mij geen andere verzameling bestuurskundige wetten en methoden bekend die zo compleet, bruikbaar en breed inzetbaar is als die van dhr. Hubbard. Zijn filosofie over organisatorische kennis en zijn heldere uitleg over de toepassing ervan, verdienen een brede toepassing in industriële en commerciële ondernemingen en bij de overheid.”

– Robert Goldscheider, Voorzitter, The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

Om al het giswerk omtrent de bedrijfsconditie te vermijden, schetst dhr. Hubbard methoden om de organisatorische gezondheid te reguleren door middel van statistieken. De statistiek, zoals hij het definieert, is een aantal of een hoeveelheid vergeleken met een eerder aantal of eerdere hoeveelheid van hetzelfde. Statistieken verwijzen dus naar een hoeveelheid werk of de waarde ervan en zijn de enige zuivere maatstaven voor ieder productieproces of iedere activiteit, of het nu een organisatorische activiteit betreft, of het werk van een individuele medewerker. Bestuurlijk gezien vormen de statistieken dus de barometer van de organisatorische gezondheid, terwijl de dhr. Hubbard’s Conditieformules de middelen bieden om die staat van gezondheid te verbeteren. Wanneer deze tools correct worden gebruikt, kunnen ze probleemgebieden exact blootleggen en kunnen ze deze gebieden vervolgens ook verbeteren.

“Om effectief en succesvol te zijn, moet een manager een zo volledig mogelijk begrip hebben van de doelen en doelstellingen van de groep waarover hij het beheer voert. (...) Hij moet de resultaten en vorderingen waartoe zijn groep en haar leden wellicht in staat zijn, in de praktijk kunnen tolereren en verbeteren. Hij moet er altijd naar streven de immer bestaande kloof tussen ideaalbeeld en praktijk te overbruggen.”

Uitgaande van wat de bestuurlijke doorbraken van dhr. Hubbard vertegenwoordigen wat betreft het voorzien in regels aan de hand waarvan groepen het best functioneren, was het onvermijdelijk dat er een flinke vraag zou ontstaan naar deze bestuurlijke ontdekkingen binnen het gehele bedrijfsleven en daarbuiten. Om aan deze vraag te voldoen, werden de Hubbard Colleges of Administration in het leven geroepen.

Deze instellingen gebruiken de werken van L. Ron Hubbard specifiek ter verbetering van het vermogen van een manager om de uitdagingen van het besturen en leiden van een groep, bedrijf of organisatie aan te kunnen. Met het hoofdkantoor in Los Angeles, strekt het netwerk zich nu over vijf continenten uit. Het voorziet in training in L. Ron Hubbard’s bestuurlijke methoden aan zakenmensen uit alle bedrijfstakken: de zware industrie, de dienstensector, entertainment, communicatie, gezondheidszorg en elke andere denkbare professionele dienstverlening. Het instituut in Los Angeles, dat het internationale vlaggenschip is en dat gemachtigd is om diploma’s uit te reiken, heeft studenten uit meer dan een dozijn landen en met name uit Azië, waar de vraag naar innovatieve bestuurlijke methoden zeer hoog is.

Wat ook opmerkelijk is, is het gebruik van de bestuurlijke methoden van L. Ron Hubbard in de landen van het voormalige Oostblok, waar het privatiseren van de industrie een totaal nieuwe organisatorische filosofie noodzakelijk heeft gemaakt. Rusland heeft nu bijvoorbeeld een Hubbard College of Administration in Moskou, dat de bestuurlijke gereedschappen van L. Ron Hubbard over de hele economische infrastructuur heeft verspreid. Worstelend met hetzelfde privatiseringsproces hebben Hongaarse ondernemers zich eveneens naar L. Ron Hubbard’s organisatorische beleid gewend en hebben dus een Hubbard College in Boedapest opgezet. Hoewel dit in een geheel ander economisch klimaat gebeurt, hebben een groot aantal overheidsfunctionarissen in Colombia ook een opleiding genoten in een Hubbard College, net als staat- en countymedewerkers in Texas.

Recessie, inflatie, dalende productiviteit, schulden, stakingen, werkloosheid, armoede en gebrek – al deze overbekende symptomen van een recessie zijn in werkelijkheid aanwijzingen voor een veel dieper liggend probleem: een verlammend gebrek aan bestuurlijke knowhow. Indien de basisprincipes van organiseren en bestuur vandaag de dag door bedrijven en overheden op bekwame wijze zouden worden toegepast, zouden deze bedrijven en overheden uitvoerbare oplossingen in gebruik nemen om een economische chaos te lijf te gaan. Dat is de rol van de bestuurlijke technologie van L. Ron Hubbard: de middelen aanreiken waardoor bedrijven succes kunnen hebben, overheden verstandig kunnen regeren, mensen vrij kunnen zijn van economische dwang. Kortom, dromen die zijn uitgedoofd kunnen weer nieuw leven in worden geblazen.

Het Hubbard College of Administration International in Los Angeles, Californië: de academische zetel van het wereldwijde netwerk van de Hubbard Colleges. De campus in Los Angeles verwelkomt studenten uit 25 landen en is het enige instituut in zijn soort dat er trots op kan zijn dat 96% van de afgestudeerden van het programma een baan vindt